Fundacja UEP

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu została założona w 1992 roku. Wśród firm założycielskich znalazły się m.in. Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A. oraz Kompania Piwowarska S.A. Celem Fundacji jest wsparcie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w jego działalności naukowej, badawczej, dydaktycznej, organizacyjnej, społeczno-gospodarczej i popularyzatorskiej. Od początku istnienia Fundacji zrealizowano wiele projektów skierowanych do społeczności akademickiej, a obecny ich zakres obejmuje także kulturę, sztukę, kulturę fizyczną i sport oraz finansowanie społecznościowe.

Współpraca naukowa
 • upowszechnianie osiągnięć naukowo-badawczych pracowników, studentów, doktorantów, absolwentów oraz współpracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • organizowanie lub współorganizowanie konkursów dla autorów prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich, doktorskich i innych prac naukowych z zakresu nauk ekonomicznych
 • wspieranie rozwoju kadr naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • popularyzacja wiedzy ekonomicznej na wszystkich szczeblach edukacji
 • finansowanie i organizowanie spotkań, konferencji i sympozjów.
Współpraca ze studentami
 • wspomaganie uzdolnionych studentów i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • wspieranie rozwoju studenckich kół naukowych i działalności naukowo-badawczej studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • organizacja i promocja wolontariatu na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i jego interesariuszy
 • finansowanie praktyk i staży oraz stypendiów i nagród dla wyróżniających się w nauce studentów i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym
 • nawiązywanie i budowanie relacji pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu a praktyką gospodarczą i jednostkami samorządu terytorialnego
 • prowadzenie działalności szkoleniowej
 • prowadzenie działalności na rzecz kultury i sztuki
 • prowadzenie działalności na rzecz kultury fizycznej i sportu
 • prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy międzynarodowej