Polityka prywatności

ARTYKUŁ 1. ZASADA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 1. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Towarowa 53, pok. 10, 61-896 Poznań), wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000030455, NIP 778-00-20-920, REGON 630133331 (dalej „Fundacja”), jako administrator danych osobowych (zwany dalej „Administratorem” lub „ADO”), przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych do formularzy elektronicznych w serwisie internetowym udostępnianym pod adresem https://gouep.pl (zwanym dalej „Serwisem”) przez użytkowników Internetu (zwanych dalej „Użytkownikami”).
 2. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
 3. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Osoby odwiedzające Serwis mogą przeglądać jego strony internetowe bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych. Korzystanie z Serwisu w pełnym zakresie jego funkcjonalności, a zwłaszcza jako Beneficjent Zbiórek organizowanych za pośrednictwem Serwisu wymaga rejestracji i logowania do założonego w Serwisie Konta.

ARTYKUŁ 2. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w określonych wypadkach jest niezbędne dla korzystania z Serwisu.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach realizacji usług świadczonych przez Administratora, w tym nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz rozliczenia stosunku prawnego zawieranego między Administratorem a Użytkownikiem, a w określonych wypadkach zgoda podmioty danych – Użytkownika. W określonych wypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda podmiotu danych.
 3. Administrator może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Użytkowników, w celu możliwości skorzystania z usług udostępnianych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik, przekazując Administratorowi dane osób trzecich, każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie ich danych Administratorowi, albo działa w granicach upoważnienia ustawowego.

ARTYKUŁ 3. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne).
 2. W celu dokonania rejestracji w Serwisie Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie, zgodnie z jego Regulaminem.

ARTYKUŁ 4. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe podawane przez Użytkownika wykorzystywane są do realizacji usług świadczonych przez Administratora, przesyłania Użytkownikom informacji o Administratorze i jego usługach lub podmiotach trzecich – współpracujących z Administratorem i ich ofercie, a także w celach statystycznych, na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu oraz w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa i udzielonych przez Użytkownika zgód.
 2. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 3. Administrator dokonuje profilowania Użytkowników w celu niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu i usług udostępnianych za jego pośrednictwem, w tym w celu umożliwienia logowania do Serwisu za pomocą danych kont w serwisach Facebook i Google, a także w celu dostarczania zamówionych przez Użytkownika treści.

ARTYKUŁ 5. KONTROLA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.
 2. Skorzystanie z uprawnień wskazanych w ust. 1 powyżej, za wyjątkiem danych edytowalnych, które Użytkownik może zmienić w każdym czasie – w celu rejestracji, jest realizowane poprzez wysłanie na adres kontakt@gouep.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy (firmy) oraz poczty e-mail Użytkownika, podanej podczas rejestracji w Serwisie.
 3. Użytkownik może w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, o ile z przepisów prawa nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.

ARTYKUŁ 6. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim – w przypadkach niewskazanych przez Administratora bądź przepisy prawa – tylko za zgodą Użytkownika.