Kto może zgłosić projekt?

Pomysłodawcami uprawnionymi do pozyskiwania finansowania za pomocą platformy GOuep.pl są:

 • studenci wszystkich trybów i stopni studiujący w momencie zgłaszania projektu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
 • studenckie koła naukowe (SKN) zarejestrowane na UEP,
 • pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni oraz dydaktyczni zatrudnieni na UEP,
 • jednostki UEP wyodrębnione według struktury organizacyjnej UEP (np. katedry, działy, biura – wg Załącznika do Zarządzenia nr 7/2018 Rektora UEP z dnia 5 marca 2018 roku) oraz działające przy UEP (np. Stowarzyszenie Absolwentów UEP, Klub Partnera),
 • Fundacja UEP – zgłaszająca projekty własne.
  Więcej w Regulamin
Na jaki cel można zbierać środki?

Poprzez platformę GOuep.pl można zbierać środki na projekty związane z:

 • nauką – np. przeprowadzenie badań, komercjalizacja badań, udział w konferencji naukowej, wyjazd w celach badawczych (np. staż, konsultacje), zakup sprzętu, wydawnictwo, organizacja konferencji itp.;
 • rozwojem osobistym – np. udział w konferencji komercyjnej, szkoleniu;
 • podnoszeniem jakości przestrzeni wspólnej społeczności akademickiej – projekty trwałe lub czasowe, np. zagospodarowanie przestrzeni, usługi;
 • hobby – np. wystawa, wyjazd studyjny, zakup sprzętu, wykład, produkcja filmu itp.;
 • działalnością na rzecz społeczności akademickiej – np. koncert, spotkania z osobistościami, wystawa.
Gdzie zgłosić projekt?

Pomysł na projekt należy zgłosić za pośrednictwem platformy GOeup.pl wykorzystując w tym celu formularz zgłoszeniowy. W formularzu zawrzeć należy podstawowe informacje na temat projektu.

Pomysłodawca powinien na tym etapie uzyskać opinię innej osoby (student – promotora lub wykładowcy, SKN – opiekuna koła, pracownik UEP – innego pracownika uczelni, jednostki UEP – osoby, której podlegają jednostki działające przy UEP i Fundacja UEP – odpowiedniego w zakresie merytorycznym pracownika uczelni).

Zgłoszony projekt jest następnie weryfikowany formalnie przez Operatora (Fundacja UEP) i po pozytywnej ocenie formalnej przekazywany do oceny merytorycznej. Oceny merytorycznej dokonuje Zarząd Fundacji UEP wraz z każdorazowo zapraszanymi specjalistami w dziedzinie, której projekt dotyczy (np. naukowcy, praktycy gospodarczy). W przypadku projektów zgłaszanych przez Fundację oceny dokonuje trzyosobowy zespół merytoryczny składający się z Prorektora ds. Finansów i Rozwoju UEP, Kanclerza UEP, kierownika Działu Marketingu UEP. Weryfikacja i ocena projektu od daty zgłoszenia projektu do momentu jego akceptacji trwa nie dłużej niż 3 tygodnie.

Po wstępnym zakwalifikowaniu projektu, Zgłaszający jest proszony o kontakt z Fundacją UEP w celu opracowania szczegółowej prezentacji projektu. Po ostatecznym zatwierdzeniu opisu projektu i towarzyszących materiałów, Zgłaszający rejestruje się na platformie i wraz z Operatorem wprowadzają projekt do systemu. Następnie projekt publikowany jest w odpowiedniej kategorii.

Powyższe nie dotyczy projektów inaugurujących platformę GOuep.pl, które zatwierdził Zarząd Fundacji UEP.

Więcej w Regulamin

Jak przygotować projekt?

Wskazówki

 • Jednoznacznie określ cel projektu, zgodnie z koncepcją SMART.
 • Skoncentruj się na wartości Twojego projektu w kontekście potencjalnych wpłacających (dlaczego mieliby wesprzeć Twój projekt?).
 • Określ cel finansowy, uwzględniając rozliczenia z Operatorem platformy GOuep.pl, wpłacającymi (np. koszty  nabycia/wytworzenia nagród, koszty związane z dostarczeniem nagród) oraz podatek dochodowy.
 • Wyznacz czas trwania zbiórki wraz z określeniem terminu startu oraz zakończenia.
 • Ustal nagrody dla wpłacających, jako wartość zwrotną dla osób, które wsparły projekt:
  • Dobór nagród (zdecyduj o rodzaju nagród: użytkowe, symboliczne)
  • Ustal strukturę nagród (rodzaj nagrody w odniesieniu do wielkości wpłaty)

Więcej w Regulamin

Opis projektu

 1. Określ tytuł projektu – cel projektu ujęty w jedno, przyciągające uwagę zdanie.
 2. Opisz projekt, akcentując jego najważniejsze funkcje/korzyści.
 3. Cel zbiórki – napisz kwotę, którą potrzebujesz dla realizacji projektu i ją uzasadnij.
 4. Przedstaw siebie – kim jesteś, dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenie, dlaczego realizujesz ten projekt.
 5. Wyszczególnij listę nagród i je uszereguj.
 6. Określ szacunkowy termin wysyłki nagród.
 7. Poprzyj swój projekt rekomendacjami.
 8. Podaj informacje kontaktowe do siebie (np. adres e-mail, kanały społecznościowe), aby zainteresowani mogli dowiedzieć się więcej o Twoim projekcie.

Prezentacja i promocja projektu

 1. Opis projektu (jak wyżej).
 2. Zdjęcia i grafiki.
 3. Dodatkowe akcje promocyjne.
 4. Opcjonalnie krótki film video przybliżający Twój projekt.

W ramach zarządzania platformą GOuep.pl Fundacja UEP wspiera przygotowanie opisu zatwierdzonego projektu i pomaga w opracowaniu planu jego promocji.

Jak działa zbiórka?
 1. Po umieszczeniu projektu na platformie GOuep.pl projekt staje się aktywny i można wpłacać na niego środki.
 2. Postęp w zbiórce (procent zebranej kwoty i liczbę dni do zakończenia zbiórki) można obserwować na pasku opisu projektu.
 3. Po zakończeniu okresu zbiórki i osiągnięciu założonej kwoty zbiórki wnioskowana w projekcie kwota przekazywana jest w formie darowizny Beneficjentowi. Kwota ponad limit zbiórki zasila utworzony przez Fundację UEP Fundusz wsparcia studenckich kół naukowych (SKN) „Rozkręcamy koła” i przeznaczona jest wyłącznie na cele związane ze wsparciem SKNów działających przy UEP. Sposób wsparcia studenckich kół naukowych określa Zarząd Fundacji UEP.
 4. W sytuacji przekroczenia kwoty zbiórki przed założoną datą zakończenia zbiórki, środki nadal wpływają na konto projektu, aż do daty zakończenia zbiórki. Uzyskana nadwyżka zasila utworzony przez Fundację UEP Fundusz wsparcia studenckich kół naukowych (SKN) „Rozkręcamy koła” i przeznaczona jest wyłącznie na cele związane ze wsparciem SKNów działających przy UEP.
 5. W sytuacji gdy zbiórka została zakończona a nie osiągnięto zakładanej kwoty, zebrane środki przekazywane są na Fundusz „Rozkręcamy koła”.
 6. W przypadku projektu „Wesprzyj Fundację” zarówno nadwyżka ze zbiórki jak i kwota poniżej limitu zbiórki wykorzystane będą na działalność statutową Fundacji UEP.
 7. W sytuacji gdy zbiórka została zakończona a nie osiągnięto zakładanej kwoty, projekt nie może zostać ponownie zgłoszony.

Więcej w Regulamin