Regulamin serwisu GOuep.pl

§ 1 Definicje

Niżej zdefiniowane pojęcia użyte w niniejszym regulaminie i pisane z wielkiej litery mają następujące znaczenie:

Fundacja – Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Towarowa 53, pok. 10, 61-896 Poznań), wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000030455, NIP 778-00-20-920, REGON 630133331.

Serwis– portal internetowy gouep.pl dostępny pod adresem https://gouep.pl

Regulamin – niniejszy regulamin określający w szczególności zasady i warunki funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa i obowiązki Fundacji

Administrator Serwisu – Fundacja

Administrator danych osobowych (ADO) – Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Towarowa 53, pok. 10, 61-896 Poznań), wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000030455, NIP 778-00-20-920, REGON 630133331; dostępny pod adresem poczty elektronicznej: fue@ue.poznan.pl

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne)

Procesorzy danych osobowych – Partnerzy Fundacji

Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu lub z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, którego administratorem jest Fundacja, w tym w szczególności jako Beneficjent albo Darczyńca

Partner – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która współpracuje z Fundacją, w szczególności jako dostawca usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu albo jako podmiot wspierający Fundację w jej działalności statutowej

Beneficjent – Użytkownik, który na zasadach przewidzianych w Regulaminie korzysta z usług świadczonych przez Fundację oraz jej Partnerów – za pośrednictwem Serwisu, pod warunkiem dokonania przez Fundację pozytywnej weryfikacji tego podmiotu i zgłoszonego przez niego Projektu, a także każdy inny podmiot, któremu Fundacja na podstawie swobodnej decyzji przyznała status Beneficjenta. Beneficjentami mogą być w szczególności:

a. studenci wszystkich trybów i stopni, wpisani na listę studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na dzień zgłoszenia Projektu oraz na dzień jego zakwalifikowania jako Projektu, dla którego aktywowana jest zbiórka w Serwisie,

b. studenckie koła naukowe (SKN) zarejestrowane na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,

c. pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni oraz dydaktyczni zatrudnieni na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na dzień zgłoszenia Projektu oraz na dzień jego zakwalifikowania jako Projektu, dla którego aktywowana jest zbiórka w Serwisie,

d. jednostki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wyodrębnione według struktury organizacyjnej UEP (np. katedry, działy, biura – wg Załącznika do Zarządzenia nr 7/2018 Rektora UEP z dnia 5 marca 2018 roku) oraz działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (np. Stowarzyszenie Absolwentów UEP, Klub Partnera),

przy czym warunkiem uruchomienia zbiórki i przekazania uzyskanej za pośrednictwem Serwisu kwoty Darowizny na rzecz Beneficjenta jest podpisanie przez niego i Administratora Serwisu umowy darowizny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o wzorze ustalonym przez Fundację

Status Beneficjenta posiada także Fundacja, która jest uprawniona – na zasadach określonych w Regulaminie – do:

i. pobierania części kwot objętych przedmiotem Darowizny na utrzymanie Serwisu oraz własne cele statutowe

ii. zgłaszania własnych Projektów i organizacji zbiórek na ich realizację.

Darczyńca – Użytkownik:

a. będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

b. osoba prawna,

c. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który dokonał rejestracji w Serwisie lub korzysta z Serwisu po zalogowaniu za pomocą indywidualnego loginu i hasła albo poprzez konto w serwisie Facebook lub w serwisie Google – o ile Fundacja udostępnia taką możliwość, dokonująca darowizny pieniężnej na rzecz określonego Projektu lub określonego Beneficjenta – na warunkach wynikających z Regulaminu

Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza, dostarcza, zarządza i publikuje dane w strukturze Serwisu lub w domenie publicznej. Funkcjonalności konta oraz zasady jego dostępności dla Użytkownika określa Administrator Serwisu

Operator płatnościtpay.com – serwis elektronicznych płatności zarządzany przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN – wpłacony w całości; NIP: 7773061579, REGON: 300878437

Darowizna – kwota przekazana przez Użytkowników Serwisu za pośrednictwem Operatora płatności, na rzecz określonego Beneficjenta lub na realizację konkretnego Projektu; kwota Darowizny po potrąceniu ustalonych kwot na rzecz Fundacji przeznaczonych na organizację zbiórki i utrzymanie Serwisu, zostanie przekazana Beneficjentowi na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Fundacją a Beneficjentem. Wszelkie koszty darowizny, w tym z tytułu podatków, zostaną poniesione przez Beneficjenta

Projekt – przedsięwzięcie określone jako cel zbiórki realizowanej za pośrednictwem Serwisu, które zamierza zrealizować Beneficjent Darowizny pozyskanej na ten cel od innych Użytkowników Serwisu. Projekty mogą być związane z:

a. nauką – np. przeprowadzenie badań, komercjalizacja badań, udział w konferencji naukowej, wyjazd w celach badawczych (np. staż, konsultacje), zakup sprzętu, wydawnictwo, organizacja konferencji itp;

b. rozwojem osobistym – np. udział w branżowej konferencji komercyjnej, szkoleniu;

c. podnoszeniem jakości przestrzeni wspólnej społeczności akademickiej – projekty trwałe lub czasowe, np. zagospodarowanie przestrzeni, usługi;

d. hobby – np. wystawa, wyjazd studyjny, zakup sprzętu, wykład, produkcja filmu itp.

e. działalnością na rzecz społeczności akademickiej – np. koncert, spotkania z osobistościami, wystawa.

Fundacja wyklucza możliwość wspierania za pośrednictwem Serwisu indywidualnych celów gospodarczych, celów charytatywnych, celów związanych z leczeniem, wsparciem socjalnym, pomocą społeczną. Określony Projekt może być ogłoszony w Serwisie tylko jeden raz.

Zbiórka – ogłaszana w Serwisie przez Fundację czasowa akcja polegająca na udostępnieniu Użytkownikom Serwisu narzędzi umożliwiających przekazywanie pieniędzy na realizację określonego Projektu lub na rzecz określonego Beneficjenta lub na cele statutowe Fundacji. Zbiórka po upływie z góry ustalonego terminu zostaje zakończona, a uzyskane w jej efekcie środki zostają rozliczone i przekazane Beneficjentowi na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Serwis stanowi wyłączną własność Fundacji.
 2. Założenie Konta oraz korzystanie z Serwisu są dobrowolne i nieodpłatne, co nie wyłącza prawa Fundacji do pobierania opłat za organizację i prowadzenie Zbiórek.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora i Partnerów w ramach Serwisu.
 4. Korzystanie z Serwisu wymaga dysponowania przez Użytkownika urządzeniem z dostępem do Internetu, wyposażonym w oprogramowanie służące do przeglądania i korzystania ze stron www, a także z dostępem do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany podczas rejestracji albo podczas dokonywania zgłoszenia na adres poczty elektronicznej wskazany jako adres do kontaktu z Administratorem. Szczegółowe wymagania techniczne określone zostały w § 3 Regulaminu.
 5. Korzystanie z Serwisu może odbywać się za pośrednictwem Konta – po zalogowaniu się Użytkownika, albo bez logowania, przy czym część usług i funkcjonalności Serwisu jest dostępna tylko dla Użytkowników posiadających Konto, po zalogowaniu. Korzystanie z Serwisu jako Beneficjent wymaga posiadania Konta i zalogowania.
 6. Administrator Serwisu udostępnia Użytkownikom formularz kontaktowy przeznaczony do kontaktów z nim, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą kierować do Fundacji wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.
 7. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub złożeniu oświadczenia wobec Fundacji, mających wywołać określony skutek prawny, oznacza to wysłanie wiadomości e-mail na adres: fue@ue.poznan.pl albo wysłanie pisma na adres siedziby Fundacji wskazany w § 1 „Definicje”.
 8. Każdy Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Akceptacja Regulaminu ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczna dla korzystania z Serwisu.
 9. Administrator Serwisu korzysta z plików cookies, na zasadach określonych w Polityce prywatności.
 10. Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usług udostępnionych za pośrednictwem Serwisu i w celu umożliwienia korzystania z Konta w Serwisie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie wynikającym z treści usług udostępnionych za pośrednictwem Serwisu – jest ono niezbędne, w celu skorzystania z nich. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach realizacji usług świadczonych przez Administratora ( 6 ust. 1 pkt a) oraz f) RODO) lub Partnerów, w tym nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz rozliczenia stosunku prawnego zawieranego między Administratorem a Użytkownikiem, a w określonych wypadkach zgoda podmiotu danych – Użytkownika.
 11. Korzystanie z niektórych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu ma charakter odpłatny. Administrator Serwisu nie odpowiada za wysokość opłat i jakość usług realizowanych przez Partnerów. Wysokość opłat za usługi oferowane przez Partnerów jest ustalana przez te podmioty.
 12. Logo i nazwa Serwisu są prawnie chronione i stanowią własność Fundacji. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez uprzedniej zgody Fundacji, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
 13. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Fundację, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1191 z późn. zm.), a także do wyglądu Serwisu jako całości, przysługują wyłącznie Fundacji lub osobom trzecim, z którymi Fundacja zawarła odpowiednie umowy licencyjne. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie lub rozpowszechnianie elementów Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, bez zgody Fundacji, jest zabronione. Zasady korzystania z własności intelektualnej Fundacji, w tym jej oznaczeń i udostępnionych treści określa Regulamin.

§ 3 Warunki techniczne korzystania z Serwisu; zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym; odpowiedzialność Użytkownika za treści niedozwolone przez Administratora

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:

a. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

b. połączenie z siecią Internet;

c. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;

d. w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

Administrator Serwisu zaleca korzystać z przeglądarek: Microsoft Internet Explorer 11 albo wersja późniejsza, Microsoft Edge 12 albo wersja późniejsza, Mozilla Firefox 58.0 albo wersja późniejsza, Google Chrome 64.0 albo wersja późniejsza i Safari 9 albo wersja późniejsza. Najnowsze wersje tych przeglądarek można pobrać pod następującymi łączami:

 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Edge
 • Safari

Interfejs Serwisu dopasowuje się do wszelkiego rodzaju rozdzielczości ekranów, czy to telefonów komórkowych, tabletów bądź ekranów Widescreen.

2. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności ich dobra osobiste.

3. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym i marketingowym, chyba że co innego wynika z postanowień Regulaminu lub odrębnej, pisemnej umowy zawartej z Fundacją.

4. W przypadku zamieszczenia w Serwisie jakichkolwiek materiałów przez Użytkownika lub Partnera, podmiot ten udziela Fundacji nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie z tych materiałów, w tym w szczególności fotografii, znaków towarowych lub innych oznaczeń odróżniających, w celach promocji Serwisu lub informowania o jego działalności albo o konkretnych Projektach lub Zbiórkach w dowolnych mediach, a także udziela zezwolenia na dokonywanie, korzystanie, rozporządzanie przez Fundację i zezwalanie na wykonywanie praw zależnych do opracowań i modyfikacji tych materiałów w celu o jakim mowa powyżej.

5. Użytkownik, który zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek treści pochodzące od osób trzecich jest zobowiązany do zapewnienia zgodnego z prawem ich użycia. Jeśli Użytkownik zamieszcza w Serwisie wizerunek osoby trzeciej, musi posiadać uprzednią, pisemną zgodę tej osoby na rozpowszechnianie jej wizerunku w ramach Serwisu i celach związanych z jego działalnością. Jeżeli osoba ta nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, zgoda taka powinna pochodzić od jej przedstawiciela ustawowego.

6. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Serwisie danych zawierających numery rachunków bankowych lub oznaczenia podobnych kont – przeznaczonych do realizacji wpłat, a także linków odsyłających bezpośrednio lub pośrednio do stron www, gdzie podaje się numer rachunku bankowego lub oznaczenie konta umożliwiającym dokonywanie płatności elektronicznych lub kont w innych podobnych serwisach. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym, zabronione dane zostaną usunięte przez Administratora, a Konto Użytkownika zostanie zawieszone albo usunięte.

7. W przypadku powzięcia podejrzenia o umieszczeniu przez Użytkownika w Serwisie treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z Regulaminem, Administrator niezwłocznie zablokuje do nich dostęp i uniemożliwi ich dalsze rozpowszechnianie

8. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, dobre obyczaje bądź prawa innych Użytkowników lub osób trzecich bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Serwisu wymaga dodatkowej weryfikacji danych, Administrator może:

a) zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika;

b) ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu;

c) uzależnić korzystanie z Serwisu od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności.

9. Niezależnie od zawieszenia Konta, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w tym również ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora oraz osób których prawa zostały naruszone.

10. Administrator ma również prawo do usunięcia Konta Użytkownika, który narusza Regulamin, a także Kont Użytkowników nieaktywnych przez okres co najmniej jednego roku. O zawieszeniu lub usunięciu Konta Administrator Serwisu poinformuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w celu rejestracji w Serwisie.

11. Użytkownik zamieszczający w Serwisie jakiekolwiek materiały, w tym własny wizerunek, wyraża zgodę na rozpowszechnianie tych materiałów przez Administratora Serwisu w celach i zakresie wynikających z funkcjonowania i przeznaczenia Serwisu.

12. Użytkownik wyraża zgodę na informowanie przez Fundację o treści i wyniku realizowanych Zbiórek, a także o Beneficjentach i Projektach – w sposób i za pośrednictwem mediów wybranych przez Fundację, w czasie i przez okres przez nią ustalony. Po zakończeniu Zbiórki albo po uśnięciu Konta Administrator Serwisu nie jest zobowiązany do usunięcia treści archiwalnych z zasobów Internetu.

13. Opis Projektów i Zbiórek może być przygotowywany przez Fundację – na podstawie materiałów własnych lub dostarczanych przez Użytkowników albo przez Beneficjentów, przy czym zamieszczenie w Serwisie ogłoszenia o Zbiórce albo opisu Projektu jest dopuszczalne tylko przy udziale lub za zgodą Fundacji. Fundacja ma prawo odmowy zamieszczenia ogłoszenia o danej Zbiórce lub Projekcie, w przypadku istnienia zastrzeżeń co do jego treści. Do czasu uzgodnienia pomiędzy Fundacją a Beneficjentem treści ogłoszenia Zbiórka nie może być rozpoczęta.

14. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za opinie, oceny i odczucia związane z opisem Projektów lub celem Zbiórek.

§ 4 Użytkownicy

 1. Fundacja umożliwia Użytkownikom korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu po dokonaniu rejestracji w Serwisie – i po zalogowaniu do Konta albo bez logowania. Beneficjentem może być wyłącznie Użytkownik, który przeszedł ze skutkiem pozytywnym ustaloną przez Fundację procedurę weryfikacji wiarygodności oraz – opartą o zasadę transparentności – procedurę kwalifikacji Projektu, do której odnoszą się informacje zamieszczone na stronie głównej Serwisu.
 2. Użytkownik poprzez posiadane Konto ma możliwość uczestniczenia w działalności Serwisu jako Beneficjent. Beneficjent może korzystać z Serwisu tylko po zalogowaniu do Konta. Użytkownik niezalogowany może korzystać z Serwisu w ograniczonym zakresie:
 • nie może korzystać z Serwisu jako Beneficjent
 • jako Darczyńca nie ma możliwości śledzenia swoich wpłat ani historii aktywności, nie może korzystać z Konta i jego funkcjonalności
 1. Podmiot, który ubiega się o rejestrację w Serwisie, wypełnia formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie. W tym celu, po kliknięciu w link “Załóż konto”, Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny oraz ustala indywidualny login i hasło.
 2. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, Administrator dokona weryfikacji podmiotu ubiegającego się o rejestrację, w tym w szczególności skontaktuje się z nim w celu uzyskania dodatkowych informacji lub dokumentów, w tym upoważnienia (pełnomocnictwa) dla osoby działającej w imieniu danego podmiotu, której upoważnienie nie wynika z danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także przeprowadzi weryfikację wiarygodności podmiotu w oparciu o powszechnie dostępne informacje na jego temat.
 3. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest możliwa wyłącznie po pozytywnej weryfikacji przez Fundację.
 4. Fundacja może podejmować arbitralne decyzje w zakresie pozytywnej lub negatywnej weryfikacji podmiotu ubiegającego się o rejestrację, przy zastosowaniu dowolnych kryteriów weryfikacji.
 5. Dla pozytywnie zweryfikowanego podmiotu Fundacja zakłada Konto.
 6. Założenie Konta Partnera jest równoznaczne z zawarciem przez Partnera z Fundacją umowy o świadczenie usług na zasadach określonych w Regulaminie
 7. Aktywowanie Konta wymaga potwierdzenia rejestracji w Serwisie poprzez uruchomienie hiperłącza zawartego w wiadomości e-mail przesłanej przez Administratora na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w procesie rejestracji.
 8. Po utworzeniu Konta, Użytkownik loguje się do swojego Konta za pomocą loginu i hasła. Użytkownik jest zobowiązany do nieudostępniania Konta, loginu ani hasła innym osobom.
 9. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie. Wszystkie czynności wykonane po zalogowaniu w Serwisie uważa się za dokonane przez Użytkownika.
 10. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Konto nie może być wykorzystywane do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik nie może korzystać ze swojego Konta w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem Usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu oraz w sposób zakłócający korzystanie z tych Usług.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, ani zdolność Użytkowników do bycia podmiotem czynności prawnych.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do informowania Fundacji o wszelkich zmianach danych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym, w tym w szczególności danych adresowych, niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian, jednak nie później niż w terminie 7 (słownie: siedem) dni od dnia zaistnienia zmiany.
 13. Utworzenie Konta jest nieodpłatne. Korzystanie z Serwisu jako Benficjent wiąże się z opłatami z tytułu organizacji Zbiórki i realizacji Darowizny:
Lp. Uprawniony Tytuł opłaty Wysokość opłaty potrącana z wpłacanej kwoty
1 Fundacja Prowizja za organizację Zbiórki i utrzymanie Serwisu 10% wpłacanej kwoty tytułem darowizny
2 Operator płatności Prowizja za obsługę płatności elektronicznych w serwisie Tpay 1% wpłacanej kwoty tytułem darowizny

 

 1. Minimalna kwota wpłaty tytułem darowizny dokonywana za pośrednictwem Serwisu nie może być niższa niż 5,00 złotych (pięć złotych 00/100).

§ 5 Partnerzy

 1. Partnerami Fundacji są podmioty każdorazowo wskazane na stronie Serwisu oraz zdefiniowane w treści Regulaminu.
 2. Fundacja jako Administrator danych osobowych powierza Partnerom przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w celu realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oraz w innych celach – na warunkach wynikających z obowiązującego prawa.
 3. Partnerzy ponoszą samodzielną odpowiedzialność za oferowane przez siebie usługi.
 4. Partner wyraża zgodę na informowanie przez Fundację o fakcie współpracy w ramach Serwisu, także przy użyciu znaków towarowych i innych oznaczeń Partnera.
 5. Administrator może umieszczać w Serwisie materiały reklamowe, promocyjne lub marketingowe pochodzące od Fundacji lub osób trzecich, w tym Partnerów.
 6. Materiały zamieszczane w Serwisie, pochodzące od osób trzecich – Użytkowników lub Partnerów nie mogą naruszać prawa, niniejszego Regulaminu, a w szczególności dóbr osobistych jakichkolwiek osób.
 7. W przypadku wiarygodnego powiadomienia Fundacji o bezprawności treści zamieszczonych w Serwisie lub dostarczanych przez Partnerów do Użytkowników Serwisu, których dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania przez Fundację, na podstawie odrębnej umowy, Fundacja:

a) usunie treści o charakterze bezprawnym zamieszczone w serwisie, a do czasu wyjaśnienia sprawy zablokuje możliwość ich dalszego rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu;

b) rozwiąże umowę w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkowników, zawartą z Partnerem dostarczającym treści bezprawne, a do czasu wyjaśnienia sprawy zobowiąże go do zaprzestania dostarczania jakichkolwiek treści do podmiotów danych objętych zakresem powierzenia.

§ 6 Darczyńcy

 1. Darczyńcy mogą samodzielnie, dobrowolnie i nieodpłatnie dokonać rejestracji w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu jako Darczyńca nie wymaga logowania. W takim wypadku wpłata dokonana na rzecz określonego Projektu lub Beneficjenta traktowana jest jako anonimowa.
 3. Korzystanie z Serwisu bez logowania jest możliwe w ograniczonym zakresie, zgodnie z treścią Regulaminu.
 4. W celu uzyskania nagrody Darczyńca wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny Beneficjentowi.

§ 7 Zbiórki i przekazywanie Darowizn przez Użytkowników

 1. Zbiórki są publikowane w Serwisie wyłącznie przez Fundację. Zbiórki mogą być prowadzone przez Fundację samodzielnie lub we współpracy z Partnerem oraz Beneficjentami.
 2. Fundacja ma  możliwość zablokowania przekazywania Darowizn w ramach Zbiórki, także bez podania przyczyny, a także wstrzymania wypłaty zgromadzonych środków, jeżeli:

a) w innych serwisach internetowych podobnych do Serwisu, polskich lub zagranicznych platformach crowdfundingowych, będą w okresie, w jakim Serwis organizuje Zbiórkę, organizowane równoległe zbiórki lub inne działania nakierowane na zebranie funduszy, co nie dotyczy zamieszczanych w Internecie publikacji na temat Zbiórki zorganizowanej w Serwisie, w szczególności informacji na osobistych kontach i profilach Beneficjentów w serwisach społecznościowych;

b) cel Zbiórki jest niezgodny z celami określonymi w statucie Fundacji,

c) Beneficjent poda nieprawdziwe albo niepełne informacje co do rzeczywistego celu Zbiórki albo charakteru lub celu Projektu,

d) powstaną inne wątpliwości dotyczące wiarygodności, rzetelności, zgodności z prawem lub rzeczywistego statusu Projektu, Zbiórki, Beneficjenta,

e) powstanie zagrożenie dla istotnych interesów Fundacji lub jej Fundatorów.

3. Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

4. Oczekiwana kwota darowizn powinna uwzględniać podlegające potrąceniu na rzecz Fundacji koszty organizacji i przeprowadzenia Zbiórki i opłaty na cele statutowe Fundacji oraz należności z tytułu podatków i opłat wnoszonych na rzecz Fiskusa, które w całości obciążają Beneficjenta. Koszt zakupu, organizacji i wręczenia nagród dla Darczyńców ponosi Beneficjent.

5. Beneficjent ma obowiązek poinformować Fundację, jeżeli realizacja celu Zbiórki organizowanej za pośrednictwem Serwisu stanie się obiektywnie niemożliwa,. W takiej sytuacji, a także w sytuacji powzięcia przez Fundację takiej wiedzy z innych źródeł, Fundacja może:

a) wstrzymać przekazywanie Darowizn pozyskanych w wyniku Zbiórki,

b) zmienić cel Zbiórki w porozumieniu z Beneficjentem,

c) przeznaczyć środki zgromadzone ze zrealizowanych Darowizn, w całości lub w części, na cele statutowe Fundacji, co Beneficjent i pozostali Użytkownicy (w tym Darczyńcy) w pełni akceptują.

6. Darowizny mogą być realizowane za pośrednictwem Operatora płatności.

7. Po zaksięgowaniu Darowizny na koncie Fundacji Beneficjent otrzymuje mailowe powiadomienie. Beneficjent jest również powiadamiany mailowo o:

a) zakończeniu Zbiórki w wyniku osiągnięcia 100% kwoty Zbiórki,

b) opublikowaniu w Serwisie rezultatu Zbiórki,

c) opublikowaniu w Serwisie aktualizacji dotyczących Zbiórki,

d) ustalonej kwocie Darowizny po potrąceniu należnych opłat na rzecz Fundacji i na rzecz Operatora płatności. Powyższe ustalenie nie będzie obejmowało kwoty należnego podatku, który w całości obciąża Beneficjenta.

8. Warunki korzystania z usług Operatora płatności określa odrębny regulamin stosowany przez ten podmiot.

9. Wszelkie reklamacje związane z przekazywaniem Darowizny z wykorzystaniem usługi rozpatrywane będą w trybie określonym w Regulaminie. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za sposób realizacji usług przez Operatora płatności. Korzystanie z usług Operatora płatności wymaga akceptacji regulaminu tpay.com Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych należy kierować do Krajowego Integratora Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu – administratora serwisu tpay.com

10. Łączna kwota Darowizn przekazanych przez Użytkowników na daną Zbiórkę jest widoczna w Serwisie, przy czym kwota ta jest kwotą orientacyjną i może się różnić od łącznej kwoty rzeczywiście przekazanych Darowizn, między innymi ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu systemu bankowego bądź incydentalne braki odpowiedzi z systemu płatności. Kwota prezentowana w Serwisie nie uwzględnia opłat podlegających potrąceniu z kwoty Darowizny, ani należnych podatków.

11. Użytkownik może przekazywać Darowizny anonimowo albo w taki sposób, że wartość przekazanych przez niego Darowizn oraz wsparte przez niego Zbiórki, są widoczne dla określonych Użytkowników (Beneficjentów wspieranych Projektów) oraz w Koncie.

12. Do czasu zakończenia Zbiórki i podpisania umowy w przedmiocie przekazania środków, pomiędzy danym Beneficjentem a Fundacją, Beneficjent nie ma żadnych praw do kwot przekazanych tytułem Darowizn, nie przysługują mu też żadne roszczenia tytułem ich wypłaty.

§ 8 Przekazywanie Darowizny na rzecz Beneficjentów, obowiązki Beneficjentów

 1. Fundacja przekaże na rzecz Beneficjenta – na warunkach odrębnej umowy, środki pieniężne zgromadzone w ramach Zbiórki prowadzonej we współpracy z Operatorem płatności, pomniejszone o 10% – jako darowiznę na rzecz Fundacji z tytułu przeprowadzenia zbiórki oraz wsparcia przy przygotowaniu i promocji projektu oraz o 1% – jako opłatę za usługi Operatora płatności. Kwota darowizny na rzecz Beneficjenta może być również umniejszona o sumę Darowizn, co do których powstał obowiązek zwrotu konkretnemu Użytkownikowi lub Użytkownikom. Koszty zwrotu Darowizn obciążają Beneficjenta.
 2. Uzyskaną kwotę Darowizny, o jakiej mowa w pkt 1, Beneficjent zobowiązuje się wydatkować w całości na realizację celu Zbiórki. W przypadku, gdy realizacja celu Zbiórki jest niemożliwa, Partner w porozumieniu z Fundacją, bez zbędnej zwłoki, ustali inny cel, na jaki zostanie przeznaczona kwota darowizny.
 3. Fundacja oświadcza, że kwota stanowiąca 10% kwoty Darowizn przekazywanych przez Użytkowników w ramach Zbiórki stanowi darowiznę przeznaczaną na cele statutowe Fundacji, w tym na organizację i prowadzenie Zbiórki oraz utrzymanie Serwisu i jego administrowanie.
 4. Beneficjent po zakończeniu Zbiórki jest zobowiązany przekazać Fundacji, w formie pisemnego sprawozdania, informację dotyczącą sposobu wydatkowania przez Beneficjenta środków pochodzących z Darowizny otrzymanej od Fundacji w wyniku przeprowadzonej Zbiórki, a także inne informacje związane ze Zbiórką, o których przekazanie Fundacja zwróci się do Beneficjenta. Wszystkie te informacje mogą zostać w całości lub w części podane przez Fundację do publicznej wiadomości, na co Beneficjent wyraża zgodę.
 5. Przekazanie darowizny Beneficjentowi następuje po zleceniu jej wypłaty przez Fundację, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia rozliczenia kwot pozyskanych tytułem Darowizn, zgodnie z umową darowizny zawartą przez Fundację i Beneficjenta. Darowizna jest przekazywana przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta. Kwoty uzyskane z darowizn realizowanych na rzecz uniwersyteckich jednostek organizacyjnych i ich Projektów, są przekazywane – po podpisaniu umowy darowizny pomiędzy Fundacją a Beneficjentem – na dedykowane subkonto prowadzone na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i stamtąd będą dysponowane na cele konkretnych Projektów, na zasadach uzgodnionych z UEP. W takim wypadku Darowiznę uważa się za dokonaną z dniem przekazania przez Fundację środków na subkonto bankowe prowadzone na rzecz UEP.
 6. Zobowiązanie Fundacji do przekazania Beneficjentowi kwoty Darowizny nie powstaje, a jeśli powstało gaśnie z chwilą ustalenia, że zachodzi którakolwiek z przesłanek, o których mowa w § 7 pkt 2 lit a)-e) powyżej, a także jeśli do dnia wypłaty kwoty darowizny na rzecz Beneficjenta utracił on status podmiotu, który na gruncie niniejszego Regulaminu może być Beneficjentem, albo zakończył lub przerwał realizację Projektu, a jego ponowne rozpoczęcie nie jest już możliwe lub celowe; oraz jeśli – mimo wezwania ze strony Fundacji, Beneficjent nie przystępuje do podpisania umowy darowizny, albo nie podaje danych do dokonania przelewu.
 7. W przypadkach, o jakich mowa w pkt 6 powyżej, kwota Darowizny zostaje przekazana na cele statutowe Fundacji.
 8. Wśród zamieszczonych w Serwisie Projektów Fundacja prowadzi stałą zbiórkę na realizację własnego Projektu pn. „Wesprzyj Fundację”. Niezależnie od tego, Fundacja prowadzi na rzecz społeczności akademickiej UEP Projekt pn. „Rozkręcamy koła”. Projekty te mają charakter stały niezależny w stosunku do wynikających z Regulaminu zasad realizacji zbiórek na rzecz Projektów ogłaszanych przez innych Beneficjentów oraz od zasad związanych z dysponowaniem kwotą darowizn poniżej albo powyżej zakładanej wartości Zbiórki.
 9. W sytuacji przekroczenia kwoty Zbiórki przed założoną datą zakończenia zbiórki, środki nadal będą zbierane i będą przypisywane na konto Projektu, aż do daty zakończenia Zbiórki. Uzyskana nadwyżka środków zasili utworzony przez Fundację UEP Fundusz wsparcia studenckich kół naukowych (SKN) „Rozkręcamy koła” i przeznaczona będzie wyłącznie na cele związane ze wsparciem SKNów działających przy UEP.
 10. W sytuacji gdy Zbiórka została zakończona a nie osiągnięto zakładanej kwoty, zebrane środki przekazywane będą na Fundusz „Rozkręcamy koła”.
 11. W przypadku Projektu „Wesprzyj Fundację” zarówno nadwyżka ze zbiórki jak i kwota poniżej limitu zbiórki wykorzystane będą na działalność statutową Fundacji UEP.

§ 9 Własność intelektualna

 1. Fundacja udostępnia w ramach Serwisu bannery – w formie kodu umożliwiającego wyświetlanie banneru na stronie internetowej osób trzecich. Użytkownicy, na zasadach określonych w Regulaminie, mogą zamieszczać takie bannery na swoich stronach internetowych lub swoich profilach w mediach społecznościowych.
 2. W celu zamieszczenia należy pobrać (skopiować) z Serwisu kod o jakim mowa w pkt 1 powyżej.
 3. Korzystanie z bannerów jest dozwolone bez konieczności występowania o dodatkową zgodę ze strony Fundacji, a także bez obowiązku powiadamiania Fundacji, pod warunkiem, że banner jest wyświetlany wskutek umieszczenia jego kodu (pobranego z Serwisu) w kodzie docelowej strony internetowej, a korzystanie:

a. nie sugeruje partnerstwa, sponsoringu, wsparcia czy współpracy z Fundacją, o ile nie jest to zgodne ze stanem faktycznym,

b. nie sprawia, że banner stanowi najbardziej eksponowany lub najbardziej charakterystyczny element materiału korzystającego, zastępując w szczególności jego własne emblematy,

c. nie wiąże się z zamieszczeniem banneru na materiałach zabronionych lub obejmujących treści zakazane albo, których rozpowszechnianie podlega ograniczeniom lub jest zakazane,

d. nie narusza w jakikolwiek sposób praw Fundacji, w tym w szczególności jej renomy, nie stawia Fundacji w negatywnym świetle i nie zagraża jej interesom lub wiarygodności.

4. Zabronione jest korzystanie z bannerów innych niż udostępnione aktualnie przez Fundację (w formie kodu), dotyczy to również wersji, które były przez Fundację udostępniane w przeszłości.

5. Zabronione jest modyfikowanie bannerów, w tym w szczególności zmiana kolorów, usuwanie lub przerabiania ich elementów graficznych lub słownych.

6. Zabronione jest używanie elementów bannerów, w tym w szczególności ich elementów graficznych, w oderwaniu od pozostałych elementów oznaczeń udostępnionych przez Fundację.

7. Zabronione jest używanie bannerów w taki sposób, że stanowią one najbardziej eksponowany lub najbardziej charakterystyczny element strony internetowej.

8. Fundacja może w każdej chwili zażądać zaniechania korzystania z bannerów, bez podania przyczyny.

9. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Fundację stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2018, poz. 1191 z późn. zm.), a także do wyglądu Serwisu jako całości, przysługują wyłącznie Fundacji lub osobom trzecim, z którymi Fundacja zawarła odpowiednie umowy licencyjne.

10. Jakiekolwiek korzystanie, w tym kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie elementów graficznych Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, bez zgody Fundacji jest zabronione, za wyjątkiem korzystania z Serwisu w celu w jakim został stworzony oraz za wyjątkiem korzystania na zasadach określonych w Regulaminie z udostępnionych przez Fundację bannerów.

11. Nazwa Fundacji jest chroniona prawem.

12. Zakazane jest korzystanie z nazwy Fundacji poza  przypadkami dozwolonymi przepisami prawa. W szczególności  nie jest dozwolone korzystanie z nazwy Fundacja w sposób, który:

a) sugeruje nieistniejące: partnerstwo, sponsoring, wsparcie czy współpracę z Fundacją, o ile nie jest to zgodne ze stanem faktycznym,

b) wiąże się z zamieszczeniem nazwy Fundacji na materiałach związanych z pornografią lub działalnością niezgodną z prawem,

c) narusza w jakikolwiek sposób prawa Fundacji, w tym w szczególności jej renomę, lub stawia Fundację w negatywnym świetle, w tym w szczególności zagraża jej renomie lub wiarygodności.

13. W przypadku zaistnienia konieczności wymieniania nazwy Fundacji np. w celu omówienia kwestii związanej z jej działalnością, w tym w szczególności z działalnością Serwisu lub poinformowania o współpracy z Fundacją należy stosować się do poniższych zasad:

a) nazwa Fundacji powinna być zapisana wielkimi literami,

b) nazwa Fundacji powinna być zapisana taką samą czcionką, jak pozostała część tekstu,

c) zakazane jest używania logo Fundacji zamiast jej nazwy.

14. W przypadku korzystania z jakichkolwiek oznaczeń, materiałów w tym bannerów, o których mowa w tym paragrafie, w sposób inny niż opisany w ustępach poprzedzających, lub z naruszeniem postanowień ustępów poprzedzających, podmiot odpowiedzialny za takie korzystanie zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Fundacji opłaty licencyjnej w kwocie 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych za każdy, rozpoczęty miesiąc korzystania, co nie wyłącza uprawnień fundacji do dochodzenia naprawienia szkody w szerszym zakresie – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15. Fundacja może w każdej chwili zażądać zaniechania korzystanie z bannerów, wypowiadając tym samym udzieloną licencję, także w przypadku jej wcześniejszego opłacenia zgodnie z pkt 14 powyżej.

§ 10 Dane osobowe

 1. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Fundację jako ADO danych osobowych Użytkowników dostępne są w odrębnym dokumencie – Polityka prywatności.
 2. Podane przez Użytkowników dane osobowe ADO gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z Polityką Prywatności oraz Polityką plików Cookies. Priorytetem Administratora jest zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane lub udostępniane innym Użytkownikom lub Partnerom, w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów określonych w Regulaminie lub treści zgód udzielonych przez podmiot danych.

§ 11 Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonywaniem usług przez Fundację.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (na adres email Fundacji: reklamacje@gouep.pl, wpisując w tytule „Reklamacja”) lub w formie pisemnej.
 3. Fundacja udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres wskazany w zgłoszeniu.
 5. Fundacja informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, w tym świadczonych przez Operatora płatności, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

§ 12 Usunięcie Konta, rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik może usunąć Konto samodzielnie albo zwrócić się do Fundacji z prośbą o usunięcie Konta, wysyłając wiadomość email z adresu podanego w trakcie rejestracji w Serwisie, a Fundacja ma obowiązek na takie żądanie Konto usunąć.
 2. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wiążącej Użytkownika z Fundacją.
 3. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Fundację żądania.
 4. Fundacja może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem i usunąć jego Konto w przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub w związku z korzystaniem z Serwisu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa i pomimo uprzedniego wezwania nie zaprzestał naruszeń. Wezwanie zostanie skierowane na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał podczas rejestracji w Serwisie.
 5. Fundacja może usunąć Konto jeśli Użytkownik przez co najmniej jeden rok nie korzystał z Konta.
 6. O fakcie wypowiedzenia umowy i usunięcia Konta Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał podczas rejestracji w Serwisie.

§ 13 Zmiany Regulaminu

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem ich wejścia w życie, a Użytkownicy posiadający Konta w Serwisie zostaną powiadomieni o zmianie na adres e-mail podany przy okazji rejestracji w Serwisie.
 3. Użytkownik przy logowaniu do Serwisu zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu i o możliwości jej akceptacji.
 4. Wejście w życie zmian Regulaminu w stosunku do Użytkowników wymaga akceptacji zmian przez Użytkownika. Brak akceptacji dla nowej treści Regulaminu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z żądaniem usunięcia Konta i złożeniem Fundacji przez Użytkownika oświadczenia o natychmiastowym wypowiedzeniu umowy wiążącej Użytkownika z Fundacją.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 16 maja 2019 roku.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu.
 3. Wszelkie usługi dodatkowe Administrator może świadczyć na podstawie odrębnych regulaminów.
 4. W razie uznania niektórych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub niewiążące w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu w relacjach między Administratorem
  a Użytkownikiem będącym konsumentem nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa, których stosowania nie można wyłączyć, a które przyznają konsumentom szerszą ochronę.
 6. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Fundacją a Użytkownikami lub Partnerami, związanych z korzystaniem z Portalu lub świadczeniem za jego pośrednictwem usług będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu.
 8. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do takiego trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”